Odgođene utakmice Prve i Druge lige TK

Komisija za takmičenje NS TK-a, na svojoj hitnoj sjednici, a u skladu sa članom 15 Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima BiH, kao i Propozicijama za takmičenje I i II kantonalnih liga, donijela je slijedeću

O D L U K U
o izmjeni termina igranja utakmica XVIII kola Prve KNL-e i XIV kola Druge KNL-a

UTAKMICE XVIII KOLA PRVE KNL-e I XIV KOLA DRUGE KNL-a, UMJESTO 24/25.MARTA 2018., IMAJU SE IGRATI NAREDNI VIKEND, 31.MART / 01.APRIL 2018.godine, SA POČETKOM U 16:00 SATI.

O b r a z l o ž e n j e
Zbog neuslovnosti terena za igru, prouzrokavano snježnim padavinama, a sve u cilju regularnosti takmičenja, kao i očuvanju zdravlja igrača, komisija za takmičenje je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Odluku proslijediti svim ONS-a, klubovima I i II knl-a, udruženjima, Komisiji za sudije, sekretarijatu NS TK-a, a/a.

Pravna pouka:
Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba drugostepenom organu (Apelacionoj komisiji) u roku od osam (8) dana od prijema Odluke, uz propisno uplaćenu taksu na račun NS TK-a.

KOMISIJA ZA TAKMIČENJE
P R E D S J E D N I K
Karić Denis

 

Izvor: NSTK